Gel II Arctic White – G001X

Gel II French White – G001

Gel II French Pink – G002

Gel II Extreme French Pink – G002A

Gel II American French Pink – G002B

Gel II Midnight Black – G003

Gel II Pink Puddle – G004

Gel II Lost Girl – G005

Gel II Thinking of You – G006

Gel II I’m Stuck – G007