Gel II Arctic White – G001X

Gel II French Pink – G002

Gel II Midnight Black – G003

Gel II Lost Girl – G005

Gel II Thinking of You – G006

Gel II I’m Stuck – G007

Gel II Early Morning – G008

Gel II Paris Pink – G009

Gel II Metro – G010

Gel II Wine – G011